Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Principis de legitimació ciutadana de la gestió pública

Convidem a les entitats i les persones interessades en col·laborar, a valorar si hi han altres principis per a incloure.

També demanem a aquelles entitats i persones més relacionades en la defensa de cadascun dels principis que ens ajudin a completar les preguntes a les que hauria de contestar l'auditoria ciutadana.

Sostenibilitat ecològica

 • Quin és l'impacte de les mesures i polítiques públiques auditades sobre la natura i el medi ambient?
 • Són sostenibles les actuacions públiques?
 • Es fan els estudis d'impacte ambiental necessaris?
 • Són utilitzats racionalment els recursos naturals?
 • Es fomenta l'estalvi d'energia?
 • Es minimitza la producció i perillositat dels residus?
 • Es fa ús de recursos renovables evitant la sobreexplotació?
 • Es minimitzen els processos de contaminació?
 • Són implantades les tecnologies netes?
 • Es fomenta el reciclatge i la reutilització?
 • Es contribueix a la prevenció i solució dels problemes ambientals globals?
 • Es conserven i es restauren els ecosistemes i espais degradats?
 • Es promouen pautes de comportament dirigides a preservar el medi ambient, reconeixent la importància que la naturalesa té per l'ésser humà?

Respecte a la dignitat humana

 • Hi ha alguna vulneració, directe o indirecte, dels drets humans en les polítiques i actuacions públiques?
 • Són evitades les discriminacions per raó de sexe, orientació sexual, raça o religió?
 • És prou representada la perspectiva de gènere?
 • Són suficientment protegits els drets dels infants? 
 • I els drets laborals, per exemple, la conciliació familiar?
 • En quin grau fomenten les actuacions públiques que les persones puguin tenir una vida digna?
 • Es tenen en compte les minories?
 • Es denuncien les actuacions contraries als Drets Humans que realitzen els diferents nivells de les administracions públiques?

Solidaritat i justícia social

 • Com col·laboren les polítiques públiques en reduir les desigualtats?
 • Hi ha un efecte redistributiu?
 • Es té en compte a l'hora de fixar els impostos municipals que pagui més qui té més ingressos?
 • Hi ha una millora de les condicions de vida de les persones amb menys recursos?
 • Com som de solidaris respecte d'altres pobles del mon?
 • Es vulneren drets socials?

Respecte als béns i a les institucions comuns

 • Es promou i es facilita l'existència dels béns i les institucions comuns?
 • És orientada al bé comú la seva gestió?
 • És respecten, s'escolten i es reforcen els processos instituents?


Subsidiarietat

Principi pel qual les administracions prenen les decisions i acompleixen les accions que no poden assumir altres administracions o organismes d'una escala més immediata o local.

 • Es prenen les decisions en el nivell més proper possible al ciutadà.


Legitimitat democràtica i transparència

 • És prou transparent la gestió?
 • Són prou transparents els debats previs a les decisions preses?
 • La ciutadania ha tingut prou informació per a poder participar en la decisió o política pública concreta?
 • La informació legal i econòmica disponible és completa i verídica?
 • Hi ha hagut una participació rellevant i efectiva de la ciutadania, en especial aquella especialment afectada, en defensa dels seus interessos?
 • Es prenen les decisions amb coherència amb els programes electorals?
 • En cas que no, està justificat en l'interès de la ciutadania?
 • Són clars i legítims els motius pels quals deixen d’acomplir-se els programes electorals?

Fidelitat a l'interès general o, en segon terme, a l'interès públic

 • Es prenen les decisions pensant únicament en l'interès de la ciutadania?
 • La normativa legal ha sigut sempre entesa i utilitzada a favor de l'interès general?
 • Fins a quin punt aquestes decisions estan influïdes per interessos particulars o dels poders fàctics?
 • Han sigut prou coneguts els interessos privats concurrents?

Independència de la funció pública

 • Els funcionaris relacionats amb el tema auditat han actuat de forma independent?
 • Hi han o hi han hagut pressions que impedeixen l'actuació independent dels funcionaris?
 • Les decisions preses fomenten la independència dels funcionaris públics?


Legalitat

 • Quines són les bases legals per a prendre la decisió?
 • Han sigut respectats els procediments i normes previstos?
 • En cas que no s'hagin respectat es justifica per la preponderància d'algun principi d'ordre superior?


Eficàcia política

 • És coherent la decisió en relació a les polítiques amb les que ha sigut argumentada?
 • Resol a la pràctica les necessitats dels ciutadans que es pretén satisfer?
 • Quin és el nivell de realització assolit?
 • Quin grau de contingut real tenen les decisions preses?
 • Fins a quin punt es fan declaracions buides de contingut real?

Eficiència de la despesa

 • Quin és el cost de la gestió administrativa, tècnica i política de la decisió o activitat pública?
 • Com és aquest cost en relació al valor del servei prestat al ciutadà?
 • Existeixen alternatives més eficients, que per obtenir els mateixos resultats consumeixin menys recursos?

Interès local en els àmbits social i econòmic

 • Quins són els efectes a la societat terrassenca de les actuacions i polítiques públiques auditades?
 • Quins efectes positius produeixen a l'economia local?
 • Quin és l'efecte multiplicador de les despeses públiques auditades a l'economia local?
 • HI han alternatives que puguin millorar la situació econòmica del conjunt de la ciutadania?
 • Quins són els efectes sobre els ingressos, despeses i l'endeutament municipal conseqüent de les decisions auditades?