Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Definició d'Auditoria Ciutadana Municipal

¿Què és una auditoria ciutadana municipal?

De forma genèrica, s'enten per auditoria la revisió del compliment d'unes normes i valors per part d'una entitat.

Totes les normes estan construÏdes a partir d'uns principis. Les normes legals a partir de principis jurídics, les normes comptables a partir de principis comptables, la legitimitat ètica a partir del respecte a uns valors ètics, etc... No només les normes, totes les actuacions públiques, poden ser avaluades en funció de si respecten en major o menor grau uns determinats principis i/o valors.

Els més importants de tots els principis són els valors universals, com la dignitat humana i la sostenibilitat, i n'hi han de més específics de la gestió pública com la legalitat i la eficiència de la despesa.

És evident que molts d'aquests principis que bona part de la ciutadania considerem com molt valuosos de respectar, no estan prou ben defensats en les normatives, si fos així n'hi hauria prou en fer una auditoria legal.

Amb independència de que respecti la normativa, els diferents principis poden ser millor o pitjor defensats o respectats en totes les actuacions que fa un Ajuntament. Per exemple, un servei d'autobusos amb vehicles dièsel pot complir les normatives de medi ambient, però respectaria molt millor el principi de sostenibilitat si els vehicles fossin elèctrics, i més encara si la electricitat amb la que es recarreguessin tingués un origen renovable.

Una auditoria ciutadana municipal ha de revisar el nivell de compliment per part de l'Ajuntament d'aquells principis i valors que els propis ciutadans decideixin que volen que les seves institucions públiques respectin, i veure fins a quin nivell es compleixen en les diferents decisions, actuacions i polítiques municipals.

També haurà de valorar quins son els motius pels quals les institucions no respecten els valors completament, és a dir quins son els principis que prevalen en cada una de les decisions, quan hi han contradiccions entre ells. Per exemple, en el cas anterior del servei d'autobusos, un servei completament sostenible tindria un cost directe més alt, que hauria de ser valorat respecte als estalvis en la salut de la població, i el respecte del medi ambient per poder valorar completament i de forma responsable les decisions i les diferents alternatives.