Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMTerrassa
5 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMTerrassa
1 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMTerrassa
3%
Esperant resposta de l'administració
6 Consultes
Resposta tot esperant valoració
29 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
69%
Resposta considerada no satisfactòria
31%
Desplegant 25-32 de 52 resultats.
20-06-2014
Petición sobre los formatos de presentación de los presupuestos
Quiero pedir al ayuntamiento que todos los documentos correspondientes a los presupuestos que sean tablas con cifras, como por ejemplo:


Sean colgados en la web además de en formato pdf, en formatos csv, ods o excel, para facilitar las tareas de análisis de los datos por parte de los ciudadanos.
19-07-2014
Consulta Societat Municipal Habitatge

1. Quines són les darreres dades actualitzades sobre el deute total de la Societat Municipal d'Habitatge?

2. Segons les darreres dades actualitzades, quina quantitat de diners anual està aportant l'ajuntament a la Societat Municipal d'Habitatge per tal d'anar pagant el deute generat?

3. Quan es preveu eixugar totalment el deute pendent?

 

24-06-2014
Salut Comunitària
Atenent que el servei de Salut Comunitaria de l'Ajuntament de Terrassa ofereix:

 • Assessorament tant a la ciutadania com a professionals sobre temes relacionats amb la salut.
 • Desenvolupament de programes de promoció de la salut dirigits a col·lectius específics.
 • Formació a col·lectius professionals sobre l’educació per a la salut.
 • Elaboració d’estudis sobre la salut de la població.
 • Recopilació i integració d’informació sanitària de la ciutat
M'agradaria saber:

Els fonaments epistemològics i metodològics en què són basats els criteris per decidir
 • Si s'ha de realitzar un programa
 • En cas afirmatiu, com s'ha de realitzar
 • La rellevancia de les variables objecte d'estudi.
 • La població a qui vagi dirigit un programa o formació.

Gràcies.
18-09-2014
Ordenança de civisme
Bon dia,

m'agradaria saber si ja s'ha aprovat la nova ordenança de civisme, si encara està en procés de discussió o si encara ha de començar el debat.

En cas que s'hagi aprovat, m'agradaria saber on la puc trobar.

En cas que no s'hagi aprovat, m'agradaria saber si l'Ajuntament té pensat habilitar mecanismes de participació ciutadana en l'elaboració de l'ordenança.

Moltes gràcies,

Marcel
30-10-2014
Pla de l'Anella Verda de Terrassa, un procés de participació ciutadana rellevant

A finals de 2011 el Govern municipal va incorporar al Pla de Mandat el següent compromís: Definir i iniciar l'execució del Pla de l'Anella Verda de Terrassa com a instrument d'ordenació, planificació i gestió integral de l'entorn natural de la ciutat.

A principis de 2012 es va iniciar un intens procés de participació ciutadana, amb la col·laboració d'entitats i persones, grups polítics, tècnics i responsables municipals. Aquest treball s'ha desenvolupat amb l'objectiu de garantir el compliment d'aquest compromís avanç de les eleccions de 2015.

Les dates clau del calendari actual son:

Fase 1: avanç del Pla. Abril 2014 (Ple municipal)

Fase 2: aprovació inicial del Pla. Setembre 2014 (Ple municipal)

Fase 3: aprovació provisional del Pla. Març 2015 (Ple municipal)

Fase 4: aprovació definitiva del Pla. Juliol de 2015 (Generalitat de Catalunya)

 
Però aquest compliment presenta alguns dubtes: 
 • Si la convocatòria d’eleccions municipals de 2015 es manté pel mes de maig com al 2011, vol dir que la fase 3 està en el límit de la seva viabilitat, just abans de la dissolució del Ple per les eleccions.
 • La fase 1 ja va acumular un retràs d’1 mes en la seva tramitació.

 • A mitjans de setembre s’havia d’haver reunit la Taula de l'Anella Verda per discutir els documents de la fase 2 i no ha estat convocada.

 • Com a participants i impulsors d’aquest procés ens sobten les limitadíssimes referencies per part de l’Alcalde de la ciutat a aquest procés. Es aquesta una manifestació de manca d’interès?

  Es per tot això que acumulem dubtes creixents sobre la voluntat política de complir amb els terminis previstos i detectem una certa relaxació que pot posar en perill tot el procés.

I és en aquest sentit que volem fer les següents preguntes a l’Ajuntament:

 1. El Pla de l'Anella Verda de Terrassa, ha estat posat en entredit per l’Ajuntament?

 2. Quan es presentarà a la Taula de l’Anella Verda la versió corregida del Pla especial i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, per a la seva discussió i posterior aprovació inicial en el Ple?

 3. Manté l’equip de Govern el seu compromís d’aprovar el Pla especial abans de les eleccions?

 4. El Pla de Mandat es comprometia a l’elaboració i posta en marxa del Pla de l'Anella Verda de Terrassa. Aquest Pla es limitarà a la tramitació i aprovació d’un pla especial urbanístic o aquest és només una primera etapa?

 5. Quin es el compromís de l’Alcalde amb aquest objectiu del Pla de Mandat?  

  Davant de la preocupació expressada, no ens volem ni imaginar un escenari en el que tot el procés, tot el treball realitzar i totes les idees desenvolupades, es vegin afectats pel procés de recomposició del consistori municipal, amb noves persones de referencia, noves idees i altres aspiracions. No volem pensar que el Pla especial no quedi tancat i operatiu per la ciutat dins el període establert. Esperem que les nostres pors siguin infundades i que aquest procés acabi com estava previst i acordat amb totes les entitats i persones que hi han intervingut.

  Però per sortir de dubtes necessitem que se’ns responguin les preguntes formulades.


Grup per la Protecció dels Espais Naturals a Terrassa (GPENAT-ADENC)

(El text complert d'aquesta consulta el podeu descarregar de http://goo.gl/HY6tNo
14-10-2014
Determinació del caràcter lucratiu del servei de l'aigua a la ciutat

PREGUNTA DE LA TAULA DE L'AIGUA PER L'OCM

Desde la Taula de l'Aigua, agraïm que la Regiduria de Medi Ambient ens hagi proporcionat la documentació referent a la concessió a la Mina Pública d'Aigüesde Terrassa del servei de subministrament d'aigua a la ciutat. La documentació rebuda és la següent:

Escriptura de concessió, de data 10 de desembre de 1941.

Escriptura de modificació del cànon de la concessió de 1955.

Conveni per la dotació del Fons de Reversió de 2001.

Adaptació del conveni de 2001 a la nova legislació comptable de 2011.

Memòria tècnica anual de 2012 de càlcul de tarifes del servei per 2013.

Memòria tècnica anual de 2013 de càlcul de tarifes del servei per 2014.

De l'escriptura de concessió de 1941, destaquem que la concessió s'atorga sense cap procediment de subasta o concurs de la concessió pel fet que el servei és sense ànim de lucre.

Literalment diu :

“... se otorga concesión prescindiendo de subasta o concurso por no tratarse en realidad de adjudicar unas obras o la contratación de un servicio con fines lucrativos, sino llegar al aprovechamiento en beneficio de una captación de aguas que el ayuntamiento, con grave daño para la ciudad, no puede explotar por carecer de medios económicos necesarios para ello...”

i reitera més avall:

“...no es posible la concurrencia por no haber lucro...”

“...oferta formulada desinteresadamente por amor a la ciudad...”

No obstant aquesta condició essencial de la concessió, de les memòries tècniques es desprèn que les tarifes dels últims anys es calculen de manera que permeti a la Societat obtenir una retribució equivalent al 10% de les despeses d'explotació més un rendiment dels capitals invertits de l'euribor més un 1,75 punts percentuals, que per aquests últims exercicis representen al voltant de 1,2 milions d'euros.

Com que d'entre els documents que ens heu facilitat, no n'hi ha cap que estableixi que la Societat deixa de prestar el servei de subministrament d'aigua sense ànim de lucre i passi a tenir garantits els seus beneficis, entenem que la documentació facilitada és incompleta.

Per aquest motiu us demanem que ens faciliteu tots aquells documents, resolucions, reglaments, acords, o convenis, que hagin determinat que la concessió passi a ser de caràcter lucratiu i amb la retribució que fixen les memories tècniques dels últims exercicis.

Moltes Gràcies. 

27-07-2014
Detall d'ingresos del regidors muncipals

Voldríem tenir una relació de cadascun dels regidors de l'ajuntament de Terrassa, quin càrrec ocupen dins del consistori (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors/es membres Junta Govern, Regidors/es amb atribucions delegades amb dedicació exclusiva, Regidors/es amb atribucions delegades amb dedicació parcial, Portaveu de grup municipal) i si hi ha algun membre que ocupi dos càrrecs al mateix temps.

També voldríem una relació de tots els plens i òrgans col·legiats que existeixen, quants cops a l’any es celebren, els regidors que assisteixen i en quins d'ells els regidors cobren 1533€.

02-04-2014
Subvencions, publicitat, subscripcions i acords economics amb mitjans de comunicació
-Voldria saber quines són les subvencions que atorga l'ajuntament als mitjans de comunicació, quin és el concepte, quins son els criteris i quins els imports.
-Voldria saber quin és l'import que es gasta l'ajuntament en publicitat institucional. Quina d'aquesta publicitat es destina a mitjans de comunicació, quin és el desglos per mitjà i import, quins son els criteris.
-Voldria saber a quins mitjans está subscrit l'ajuntament de Terrassa, quan exemplars rep, quines dependencies i quin es l'import.
-Voldria saber si hi ha algun altre tipus d'acord economic amb mitjans de comunicació més enllà dels anteriorment descrits. En cas afirmatiu, de quin o quins es tracta, quin és l'import desglossat per mitjà i quins son els criteris d'adjudicació.
▲   pujar al principi