Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMTerrassa
5 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMTerrassa
1 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMTerrassa
3%
Esperant resposta de l'administració
6 Consultes
Resposta tot esperant valoració
29 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
69%
Resposta considerada no satisfactòria
31%
Desplegant 17-24 de 52 resultats.
15-05-2015
Consultar l´auditoría tècnica feta per l´empresa Heras a Mina d´Aigües de Terrassa i altres
Bon dia!

De part de la Taula de l’Aigua de Terrassa, demanem a la Regiduria de Medi Ambient que ens faciliti el següent:

1. Voldríem consultar aquesta setmana, l'auditoria tècnica feta per l´empresa Heras a Mina d'Aigües  de Terrassa , així com  les memories per l’aprobació de les tarifes d’aigua 2003-2014. que encara no han sigut lliurades (autoritzats segons  NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ 
Expedient: AAMA 175/2015  i NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ 
Expedient: AAMA 727/2014 )

2. Llistat dels talls efectuats per impagaments del 2010-2014 desglossats i indicant quins s´han efectuat finalment. 

Gràcies!
15-05-2015
Bens retornables de Mina d´aigua de Terrassa
Bon día! 
Com menbre de la taula de laigua voldría Llistat de bens reversibles i no reversibles de la concessió del subministrament d’aigua a Terrassa.
Gràcies.

Francesc Zaurin Moran
29-03-2015
En resposta a la comunicació del passat 13 de novembre de la Regidora de Medi Ambient

Benvolguda Regidora,


agraïm la seva resposta del passat 13 de novembre, al respecte de la qual voldríem manifestar el següent:


La escriptura de 1941 fixava uns preus per compensar les inversions i despeses necessàries per proporcionar el servei, però això no té res a veure amb que el contracte tingués un caràcter de no lucratiu.


Tampoc l’escriptura de 1955, que només canvia les clàusules E i F manté invariat la resta del contracte i per tant es manté el caràcter no lucratiu del mateix.
Un altra tema és que el costum instaurat per la institució que vostè representa hagi sigut des del primer dia ignorar aquest caràcter no lucratiu i permetre que la societat explotadora obtingui quantiosos beneficis que podrien haver revertit a la ciutat durant els últims 73 anys.


Aquesta actitud, més comprensible durant la dictadura es va mantenir passada la transició, per motius que el PSC partit hegemònic a Terrassa des d’aquell moment hauria d’explicar.


És veritat que des de 1995, amb l’aprovació del ROAS, els concessionaris tenen dret a rebre un benefici industrial normal, però també la mateixa normativa estableix que les concessions han de ser atorgades després d’un concurs públic, i així hauria d’haver-se fet en 1995 encara que les disposicions transitòries de l’aplicació del reglament permetessin no convocar el concurs. Legítimament hauria d’haver estat convocat, encara que acostumats a permetre el lucre contrari al redactat del contracte i en contra de l’interès de la ciutat, és comprensible que el Govern Municipal d’aleshores no trobés la diferència.


Per altra banda, un cop legitimat pel ROAS l’obtenció d’un benefici industrial normal, voldríem que ens expliqués per què s’estableix en un 6% de l’aigua consumida i dels cànons pagats, més un 10% de totes les altres despeses d’explotació, més un interès sobre els capitals invertits superior en 1,75 a l’euríbor.
En tot cas la llei de contractes amb el sector públic, a la única referència que fa al respecte, estableix un benefici normal del 6% sobre el cost d’execució de les obres públiques, ens agradaria saber quins criteris han seguit per atorgar el 10% i afegir addicionalment els interessos sobre els capitals invertits.


El següent quadre mostra els resultats de la Mina els últims anys:

Aigües de Terrassa / INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ / BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS / % BENEFICIS SOBRE INGRESSOS

      2013                       19.135.822 €                             2.314.811 €                                      12,10%

      2012                       20.282.493 €                             2.116.421 €                                      10,43%

      2011                       21.721.952 €                             2.543.425 €                                      11,71%

      2010                       21.679.960 €                             2.446.306 €                                      11,28%

      2009                       21.605.951 €                             2.215.966 €                                      10,26%

Troba normals resultats de 12% sobre les vendes?


Per últim ens agradaria que manifestés la seva opinió sobre el redactat i l’esperit del article 251.2 del ROAS que es refereix a la retribució del concessionari en relació a la forma establerta per la retribució de la Mina:


251.2 Si com a forma de retribució, total o parcial, s’ha acordat l’atorgament d’una subvenció, aquesta no pot revestir la forma de rendiment mínim ni qualsevol altra modalitat susceptible d’estimular l’augment de les despeses d’explotació i, en general, una gestió econòmica deficient per al concessionari i el trasllat de les resultes d’aquella a l’ens concessionari.


No és veritat que el càlcul de la retribució establert com a percentatge de les despeses, provoca que com més altes són les despeses d’explotació de la concessió més alta és la seva retribució?


No és així  la retribució establerta contraria a l’article 251.2, com a mínim, a l’esperit que manifesta d'evitar que es traslladin al municipi les deficiències de la gestió?


En tot cas demanem:


Que se’ns informi detalladament de quins son els motius que han portat a fixar aquest nivell de retribucions.
Que se’ns faciliti copia dels informes relatius al càlcul de la retribució dels últims 12 anys.
Que se’ns faciliti copia dels informes de les auditories realitzades en els últims 12 anys per comprovar els comptes d'explotació del servei en baixa a Terrassa
facilitats per la Mina a la comissió tècnica que s'han utilitzat per establir les tarifes anuals incloent la retribució del concessionari.

 

11-02-2015
Demanar els informes realitzats per l'auditora Heras a l'empresa concesionaria de l'abastament d'aigua.
Hola!

Com a representant de la Taula de l'Aigua de Terrassa demanem a l'Ajuntament els informes que l'empresa Heras ha realitzat a l'empresa Mina d'Aigües de Terrassa amb motiu dels acords establerts entre l'empresa concesionaria i l'Ajuntament a la finalització de la concessió. 

Gràcies.

En nom de la Taula de l'Aigua,
Francisco Rodríguez González
11-03-2015
Actes del Consell Municipal de Benestar Social
Des de l'Assemblea local del Procés Constituent de Terrassa, es volem dirigir al Servei de Benestar social per sol.licitar que es publiquin les actes de les sessions del Consell Municipal de Benestar Social. Considerem que és una informació que ha d'estar a l'abast de la ciutadania seguint els criteris de transparència i d'eficiència en la divulgació de la informació. Fem especial incidència en poder consultar l'acta de la darrera reunió de l'esmentat Consell que es va realitzar el passat dia 9 de febrer.
22-01-2015
Inventari de maquinari i programari

M'agradaria conèixer l'estructura informàtica que posseeix l'Ajuntament. És a dir, un inventari de:

- ordinadors

- tauletes

- smartphones

- càmeres

- etc.

Quin ha estat el preu i on s'ha adquirit aquest maquinari.

D'altra banda, pel que fa al programari, també saber quantes llicències de sistema operatiu tenim.

És possible saber tot això?

Moltes gràcies.

17-07-2014
Consultes sobre Habitatge Social
  1. Quina llista d'espera per habitatge social i de protecció hi ha en aquests moments a l'ajuntament? (nombre de sol·licituds i nombre de families i persones afectades)
  2. Quin parc d'habitatge social te, en aquests moments, l'ajuntament, disponible per a poder oferir als ciutadans que ho sol·licitin?
  3. Durant els primers 6 mesos de l'any 2014, quants ajuts per habitatge s'han donar?
  • Ajuts especial d'urgència, lloguers endarrerits, pèrdua d'habitatge
  • Rehabilitació d'edificis i habitatge
  • Lloguer social (habitatge)
  • Preu mig del lloguer concedit
    4. Quines mesures concretes pensa prendre l'Ajuntament durant aquest any per a poder augmentar el parc d'habitatge públic?    
     
19-07-2014
Consulta Escola Municipal Musica-Conservatori Terrassa
1.Quina ha estat la disminució total en l'assignació pressupostària que l'Ajuntament ha fet a l'Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa en els darrers 2 anys?

2.Quin ha estat l'impacte que aquestes retallades han tingut en l'augment de taxes del Centre?

3.Quin és l'impacte que aquestes retallades estan tenint sobre el Projecte Pedagògic del Centre?

4.Quin és l'impacte que aquestes retallades estan tenint sobre el professorat? I sobre la oferta d'instruments que pot fer el centre i que els alumnes poden triar?

▲   pujar al principi