Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Entitats bancàries amb les que treballa l'Ajuntament

Formulada11-03-2014 per Jordi F. Fernández Figueras
EstatResposta considerada satisfactòria
Lliurada27-03-2014, Nº de registre: 183425
TipusGenèrica
Compartir Exportar
Quines són les entitats bancàries amb les que treballa l'Ajuntament? Quins són els criteris que s'han utilitzat per escollir-les? Més enllà dels criteris econòmics, es valora el compromís social i ètic d'aquestes entitats? S'ha plantejat l'equip de govern municipal depositar els diners públics que gestiona en una banca ètica? Pensa mostrar l’equip de govern el seu compromís social mitjançant l'obertura d'un compte que permeti finançar iniciatives innovadores que, a més de ser rendibles, beneficiïn a les persones i al medi ambient?
Afegeix comentari
Resposta: 16-05-2014
Vota2Vota0

Observatori Ciutadà de Terrassa
08221 TERRASSA

Benvolgut,

En relació a la seva sol·licitud, enregistrada amb número de registre 183425 de data 27 de març de
2014, en relació amb diverses preguntes sobre les entitats bancàries amb les que treballa
l’Ajuntament, a continuació us traslladem la informació relativa a les qüestions plantejades:

Quines són les entitats bancàries amb les que treballa l'Ajuntament?

L’Ajuntament treballa actualment amb les entitats financeres següents:

· Banc de Sabadell
· Caixa Banc
· BBVA
· Catalunya Banc
· Bankia
· Grup Banc Santander
· Cajamar
· Ibercaja
· Banco Popular
· Dexia

Quins són els criteris que s'han utilitzat per escollir-les? Més enllà dels criteris econòmics, es valora
el compromís social i ètic d'aquestes entitats?

La selecció de les entitats financeres col·laboradores es fa sempre d’acord amb el previst a la
normativa aplicable i segons el protocol de col·laboració on es regulen els requisits mínims que es
demanen a les entitats col·laboradores, que consisteixen bàsicament en criteris d’eficiència, solvència i
estructura suficient per atendre les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit.

Per a la selecció de les operacions de finançament es demana oferta a les diferents entitats financeres
que operen al nostre municipi, així com a d’altres que hagin mostrat interès en participar en el procés.
Les diferents ofertes s’avaluen triant la que es considera que resulta més avantatjosa en termes
econòmics, de garantia i seguretat per a la Corporació.

S'ha plantejat l'equip de govern municipal dipositar els diners públics que gestiona en una banca
ètica?

L’Ajuntament en els moments en què disposa de excedent demana ofertes a les entitats amb les que
treballa de forma més habitual, és dir les esmentades en el punt primer.

Pensa mostrar l’equip de govern el seu compromís social mitjançant l'obertura d'un compte que
permeti finançar iniciatives innovadores que, a més de ser rendibles, beneficiïn a les persones i al
medi ambient?

El compromís social d’aquesta Corporació, que està fora de dubtes, pensem que no s’ha de concretar a
través de les entitats financeres col·laboradores quina funció, com ja hem explicitat, és una altra i
quins requeriments venen donats per la normativa que és aplicable.

Tot i això, vull expressar-li el compromís d’incorporar les entitats del sector de la banca ètica en les
peticions d’ofertes que es puguin iniciar a partir d’ara, sempre que reuneixin els requisits de solvència
establerts.

Cordialment.