Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Votació Síndic de greuges. Petició de nul·litat de procés de votació electrònica

Formulada09-12-2016 per OCM Terrassa
EstatResposta considerada no satisfactòria
Lliurada09-12-2016, Nº de registre: (5-E) 09-12-2016 083933
TipusGenèrica
Compartir Exportar

Hem rebut informació sobre irregularitats en el procés de votació per internet. En concret, que hi ha candidatures que estan recollint dades de ciutadans i ciutadanes de Terrassa, DNI i data de naixement, i estan creant un correu electrònic per emetre el vot per ells i elles.

Hem recaptat proves que aquesta opció sha proposat, fet que atemptaria contra els principis fonamentals del secret de vot, la no coerció i el dret de vot personal i intransferible, i afirmem que el sistema permet que això pugui ocórrer sense el consentiment de la persona que suposadament vota.

També considerem que la simple proposta nomenada per part d'una persona que es presenta per defensar els drets de la ciutadania davant l'administració és prova suficient de la seva incapacitat per ostentar aquest càrrec.

Per aquest motiu, i per l'incompliment de diversos punts de la normativa que regula les consultes populars no referendàries, que detallem en document adjunt, demanem la nul·litat del procés de votació per via electrònica, posem
en qüestió fins i tot el procés de vot presencial i demanem una auditoria del procés de votació per comprovar els fets irregulars esmentats.

Afegeix comentari
Resposta: 01-02-2017
Resposta ajuntament procés síndic
complement_instancia_introduida
Vota0Vota1

En data 1 de febrer hem rebut aquesta resposta de l'Ajuntament.  

Nota:
A la part superior, a més de la resposta hem afegit el document que complementava la instància introduïda el 9 de desembre per nosaltres.


Observatori Ciutadà Municipal de Terrass
08221 Terrassa

Benvolguts,
En relació a la vostra sol•licitud amb número de registre 083933 de data 9 de desembre de 2016, en la que ens demaneu la nul•litat del procés de votació per via electrònica en el procés de nomenament del Síndic/a i la realització d'una auditoria del procés de votació per comprovar suposades irregularitats, m'escau informar-vos a continuació del següent:

El procés al que feu referencia està regulat a l'article quart del Reglament de la Sindicatura de Greuges de Terrassa. D'acord amb el que aquest article estableix, "el Síndic/a de Greuges és escollit pel Ple de l'Ajuntament, a proposta de l'Alcalde, escoltada prèviament la Junta de Portaveus, d'acord amb el procediment següent:

1. Es realitzarà un procés de convocatòria pública, de com a mínim 15 dies, per a que la ciutadania de Terrassa presenti candidatures al càrrec.

Les candidatures hauran d'anar acompanyades d'un document de motivació del candidat en el que s'exposin les línies bàsiques del seu enfoc i proposta de desenvolupament del càrrec i específicament de la descripció i justificació del format de remuneració que proposa.
Les candidatures que siguin presentades per associacions i/o col•lectius de la ciutat també podran incorporar un document que exposi els valors del candidat que el fan mereixedor del càrrec.

2. Les candidatures que hagin estat validades, d'acord amb els criteris d'elegibilitat i incompatibilitats que s'estableixen en el present reglament, es sotmetran a un procés de consulta ciutadana.

3. L'Alcalde, tenint en compte el resultat de la consulta ciutadana i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple municipal l'elecció del candidat o la candidata al càrrec, amb un mes d'antelació a l'expiració del mandat que estigui en curs, o en el termini màxim d'un mes a partir del moment que estigui vacant el càrrec en la resta de supòsits de cessament previstos en aquest Reglament.

4. Proposada la candidatura, resultarà escollida si obté la majoria de les tres cinquenes parts dels membres de dret que integren la corporació municipal, en primera votació. En cas de no assolir-se la dita majoria, i dins del termini dels dos mesos següents, en segona votació serà suficient l'assoliment de la majoria absoluta dels membres de dret que integren la Corporació per a la vàlida elecció del candidat/a. "

5.Realitzada l'elecció, i en compliment de l'acord adoptat, correspon a l'Alcalde nomenar el Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa."

En data 20 d'octubre de 2016, mitjançant Decret d'alcaldia núm. 8135/2016, es disposà l' inici del procés per tal que el Ple de l'Ajuntament de Terrassa pugui procedir a l'elecció del Síndic o Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, delegant-se en el Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert la gestió del procés determinat reglamentàriament.

El procés de consulta ciutadana al que fa referencia el reglament de la Sindicatura s'ha de considerar, d'acord amb la mateixa Llei 10/2014, com un procés participatiu que te com a objecte recollir l'opinió de la ciutadania respecte d'una actuació pública concreta, en aquest cas el nomenament de la persona que ha d'ocupar el càrrec de Síndic/a de Greuges de Terrassa i es regula pel Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament.

En aquest sentit, el Secretari de l'Ajuntament a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Transparència, a la que aquesta entitat va demanar participar, va posar de manifest, tal i com queda reflectit a l'esborrany de l'acta de la sessió, en relació a la possibilitat d'articular el procés de participació mitjançant la figura de la consulta no referendària prevista a l'article 3 de la Llei 10/2014, de consultes no referendàries i altres formes de participació ciutadana, que si bé el text originari de la indicada norma legal hauria pogut fer viable la utilització d'aquest instrument, en tant que preveia la possibilitat d'efectuar consultes no referendàries d'àmbit local de caràcter general (obertes a les persones legitimades per a participar-hi, i que serien les majors de setze anys), i de caràcter sectorial (que es poden adreçar per raó de llur objecte específic, a un determinat col•lectiu de persones), de la declaració d'inconstitucionalitat determinada per la Sentencia 31/2015, de 25 de febrer de 2015, derivà la nul•litat dels preceptes legals autonòmics relatius a les consultes referendàries generals. La referida sentencia també determinà que no són inconstitucionals la resta de preceptes impugnats, sempre que s'interpreti que són aplicables a les consultes sectorials regulades a la mateixa llei.

Conseqüentment, en la mesura que la voluntat municipal és la de fer partícip en el procediment participatiu al conjunt de la població major de 16 anys, no és viable fer servir com a instrument la consulta no referendària prevista a la Llei 10/2014, en tant que totes les consultes no referendàries actualment regulades per aquesta llei són necessàriament de caràcter sectorial.

En aquest sentit, el Reglament de la Sindicatura preveu un procés de selecció, no només de consulta. La consulta és una part del procés.

Amb el ben entès que es tracta, doncs, d'un procés de participació ciutadana, aquest ha incorporat les fases 1. d'informació intensiva del procediment, 2. presentació de candidatures, 3. publicació de candidatures i recollida de suports, i una darrera fase de valoració per part de la Junta de Portaveus dels resultats obtinguts, tot allà d'acord amb les determinacions prèviament establertes, havent-se garantit la fiabilitat, la transparència, la neutralitat i l'objectivitat del procés.

Pel que fa al procés de recollida de suports per via telemàtica, la configuració de la plataforma utilitzada ha permès donar compliment als requisits exigibles per a un procés d'aquestes característiques:

a) Verificar contra el padró municipal de Terrassa, a temps real, el compliment dels requisits per a participar-hi: l'empadronament així com l'edat mínima, descartant-lo si no dóna compliment als requeriments establerts en el procés.

b) Garantir la no correlació entre DNI i la candidatura destinatària del suport emàs (seria equivalent als vots en paper dipositats en una urna, on no es pot identificar l'emissor del mateix).

c) Garantir que un ciutadà/ana només pot emetre un únic suport a una candidatura, denegant el mateix en cas de nou intent.

Tal com també es va manifestar a la citada reunió extraordinària de la Comissió Informativa de transparència i Govern Obert, l'òrgan que finalment prendrà la decisió serà la Junta de Portaveus, que és qui va aprovar el reglament i que valora els diferents aspectes del procés: el suport d'entitats i ciutadans, els projectes, els perfils, etc.

Per tot l'anteriorment esmentat, el Govern municipal considera que aquest ha estat un procés legal, tot i que millorable, per la qual cosa no es dona cap supàsit que aconselli procedir a declarar la nul•litat del procés, tal i com ens demaneu. No obstant i aixà, a la vista dels fets succeïts, es va decidir postposar la presentació al Ple municipal del mes de desembre de la proposta de nomenament del Síndic/a de Terrassa i establir per part de l'Alcaldia una ronda de consultes amb totes les persones candidates i també amb els diferents grups municipals, a partir de les quals es valorarà les actuacions a realitzar en relació al procés.

Aprofito l'avinentesa per saludar-vos cordialment,

Alfredo Vega López
Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Terrassa, 13 de gener de 2017