Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consulta a l'interventor municipal sobre els ingressos del servei d'abastament d'aigua

Formulada18-06-2016 per OCM Terrassa
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada18-06-2016, Nº de registre: (5-E) 18-06-2016 145125
TipusGenèrica
Compartir Exportar
Bon dia!

Aquestes preguntes estan dirigides específica i únicament a l'interventor municipal, acompanyades de l'informe publicat al següent enllaç:
http://goo.gl/2kn0iE

1.- Considera la Intervenció General que l’Ajuntament està complint el principi d’universalitat pressupostària en relació al servei de distribució d’aigua potable a la ciutat?

2.- Quins serien els arguments legals per que l’Ajuntament no hagi aplicat la Llei 25/1998 “de modificación del régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público” que ja des de la seva exposició de motius deixa clara la inconstitucionalitat del sistema de tarifes privades  en el servei públic municipal d’aigua, gestionat per l’Ajuntament?

3.- I, ja que aquesta no es va aplicar, quins serien els arguments legals per no aplicar tampoc les taxes a partir de la modificació de l’Article 2 de la Ley General Tributaria en vigor a partir de 2004, en la qual el legislador incorporava a la llei central de l’ordenament tributari el paràgraf 2.2, esvaint els dubtes sobre la possibilitat d’evitar el tractament de taxes quan el servei es gestiona indirectament a través d’una empresa privada?

4.- I finalment, després de les sentències del Tribunal Suprem 2190/2014, 5036/2015 i 5037/2015 quins arguments legals quedarien en la seva opinió per evitar implantar les taxes al servei de distribució d’aigua de l’Ajuntament de Terrassa? 

Finalment agrair-li sincerament l’esforç de contestar les preguntes amb els arguments referents estrictament a l’aplicació de la legalitat vigent en cada moment.

Cordialment,

OCM Terrassa

Afegeix comentari
Resposta: 27-07-2016
Resposta_56
Vota0Vota1

Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa
08221 Terrassa

Benvolguts,
En relació a la vostra sol·licitud amb número de registre 145125 de data 18 de juny de 2016, per la que demaneu es doni resposta per part de la Intervenció General de l’Ajuntament a diferents qüestions en relació a les taxes de l’aigua d’acord amb un document preliminar elaborat per l’ ”Auditoria Ciutadana municipal de Terrassa del servei municipal de distribució d’aigua potable de Terrassa i la concessió a Mina publica d’aigües de Terrassa S.A.”, m’escau informar-vos del següent:

Com sou coneixedors, l’Ajuntament ha constituït una Comissió d'estudi per l'anàlisi de les alternatives en la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua.  Aquesta Comissió,formada per representants dels diferents grups municipals i per personal tècnic, té com a missió l’anàlisi de les alternatives de models o formes de gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa.

Dins del Pla de Treball d’aquesta Comissió un dels aspectes que s’està treballant és l’anàlisi del sistema de retribució que correspon al servei d’abastament d’aigua. Aquesta qüestió és especialment complexa donat que requereix d’una anàlisi que cal abordar des de diferents perspectives, jurídica, econòmica, tributària i tècnica, ja sigui directament pels serveis tècnics municipals o bé amb suport extern, quan així es consideri necessari.

En el procés d’elaboració d’aquests documents tècnics es comptarà amb la participació de la Intervenció municipal, que haurà d’emetre, quan sigui necessari, el seu posicionament en relació als diferents documents i informes que elabori aquesta Comissió.

Com també sou coneixedors, els treballs d’aquesta Comissió es publicaran dins d’un espai específic per
al debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa que serà accessible en breu i, per tant, els aspectes
que ens demaneu els podreu consultar tant aviat com finalitzin els treballs.

Resto a la vostra disposició per qualsevol altra qüestió que considereu oportuna en relació a
aquest tema.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Alfredo Vega López
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Terrassa, 25 de juliol de 2016

Afegeix comentari