Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Informació sobre contractació i clàusules socials

Formulada29-04-2016 per Oscar
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada29-04-2016, Nº de registre: (5-E) 29-04-2016 182626
TipusGenèrica
Compartir Exportar

Des del grup de Clàusules Socials de la XES Terrassa (Xarxa d’Economia Solidaria) volem consultar la següent informació, que no sabem trobar a la vostra web:

  • Relació de totes les definicions del objecte de contracte de les licitacions fetes per l'ajuntament al exercici 2015. (Quan es volen aplicar les clàusules socials, aquestes han d'estar relacionades directament en l'objecte de contracte, és per això que tenint una relació d'aquestes definicions ens podem fer una idea real de en quins contractes l'ajuntament ha volgut veritablement aplicar-les...)
  • Memòria d'avaluació de l'impacte real del dictamen del 2014, anomenat "INSTRUCCIÓ DE SERVEIS PER A LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES I CRITERIS SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA ", en el qual s'insta al Servei Contractació d’Obres i de Contractació i Patrimoni a elaborar i presentar al Setembre de 2015.

Volem rebre la infomació a través d'email en format electrònic obert i amigable que podem copiar i enganxar text.

Atentament,

Oscar Villa
Afegeix comentari
Resposta: 26-05-2016
resposta54
Vota0Vota0

                                                                                                   ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
                                                                                                   Plaça Didó, 5
                                                                                                   08221 Terrassa
                                                                                                  Tel. 93 739 70 00
                                                                                                   www.terrassa.cat

Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa
08221 Terrassa

Benvolguts,

En relació a la vostra sol·licitud amb número de registre 182626 de data 29 d’abril de 2016, a través de la qual ens demaneu la relació de totes les definicions de l’objecte de contracte de les licitacions fetes per l’Ajuntament en l’exercici 2015 així com la memòria d’avaluació de l’impacte real del dictamen 2014, anomenat“Instrucció de serveis per a la inclusió de clàusules socials i criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Terrassa” , m’escau informar-vos a continuació del següent:

1. Defiicions de l’objecte de contracte de les licitacions fetes per l’Ajuntament en l’exercici
2015

A l’apartat de Contractació del Portal de Govern obert —Transparència d’aquest Ajuntament—es troben publicats tots els contractes derivats de les licitacions fetes durant 2015. En els documents publicats hi figura, entre d’altres informacions, l’objecte de cada contracte.

Podeu accedir-hi a través de l’enllaç següent:
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/relacio-de-contractes-menors/

2. Memòria d’avaluació de l’impacte real del dictamen 2014, anomenat “Instrucció de serveis per a la inclusió de clàusules socials i criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Terrassa

En sessió plenària celebrada el mes de novembre de 2014 es va aprovar la citada instrucció de serveis, que es va incorporar a les bases d’Execució del Pressupost de l’any 2015, que podeu consultar al’enllaç següent:
https://seuelectronica.terrassa.cat/c/document_library/get_file?uuid=501b1edf-b9f8-47a8-b02e-a2f746f9ab87&groupId=16

També es va adoptar l’acord de“Determinar que anualment els serveis de Contractació d’Obres i de Contractació i Patrimoni elaboraran una memòria d’avaluació de l’impacte real de l’aplicació de la Instrucció aprovada, en la que es concretaran i valoraran, en tot cas, els benefiis socials en matèria de quantiat i qualitat en l’ocupació, inserció sociolaboral, medi ambient, comerç just, igualtat entre dones i homes, i discapacitats, derivats de la inclusió de clàusules i criteris socials. Dita memòria serà presentada davant la Comissió informativa d’Hisenda i Serveis Generals no més tard del més de setembre, a f que les seves conclusions siguin tigudes en compte en la tramitació i aprovació davant el Ple municipal de les bases d’execució del pressupost de l’any següent.”

L’aplicació íntegra en un exercici econòmic de l’esmentada instrucció de serveis es va produir, per tant, en 2015, per la qual cosa la memòria a què s’ha fet referència s’ha d’elaborar en relació a aquest exercici econòmic i haurà de ser presentada, tal i com estableix l’acord reproduït anteriorment, no més tard del proper mes de setembre davant la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert.

Amb posterioritat la dita memòria serà objecte de publicació al Portal de Govern Obert Transparència, apartat de contractació.

Resto a la vostra disposició per qualsevol altra qüestió que considereu oportuna en relació a aquest tema.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Alfredo Vega López
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Terrassa, 23 de maig de 2016

Afegeix comentari