Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

PREGUNTES DEL OCM SOBRE ESBORRANY PRESSUPOST 2016: DESPESES

Formulada18-10-2015 per OCM Terrassa
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada19-10-2015, Nº de registre: 224456
TipusGenèrica
Compartir Exportar
Bon dia!

Per a que la ciutadania pugui participar activament al debat sobre l'esborrany del pressupost 2016 necessitem aclarir els aspectes relacionats més avall sobre les despeses, i que  concretem  en 7 preguntes.

Us demanem que contesteu ràpidament per evitar que la  dilatació de la resposta impedeixi als ciutadans la participació efectiva en  el procés pressupostari.

1.- Segons el plantejament inicial del pressupost 2016 es calcula un impacte positiu de 2.621 m€  en l’escenari pressupostari. D'aquests 766.000€ són deguts a una "menor despesa derivada de la reducció de la càrrega financera atès l’actual escenari de tipus d’interès baixos". Però si baixen els interessos, per què la càrrega financera de l'ajuntament baixa 2,141 milions i puja 1,37 milions la d' habitatge?
2.- Quin és el motiu de l'increment de despeses prevista de 5.482 m€?
3.-  El document mostra un total 3.651 m€ menys disponibles per al  pressupost 2016. És possible endeutar-se per cobrir el dèficit corrent, o només per inversions?
4.- Quines de les despeses que inclou el càlcul anterior són obligacions legals i quines son despeses no compromeses?
5.- Per les inversions es preveu la possibilitat de demanar subvencions a la diputació per 1.000 m€, i una aportació d'ordinari de 340m€. Què vol dir una aportació d'ordinari?
6.- Hi han compromeses inversions 2.900 m€ per les expropiacions, podeu detallar de quines expropiacions es tracta?
7.- Així, segons el document, són necessaris 2982m€ per cobrir les inversions compromeses.
L'import de 1.000 m€ de subvencions ha de ser per noves inversions a  incloure en el pressupost de 2016 i per tant ens hem d'endeutar, o  incrementar els ingressos,  per l'import de 2.900m€  corresponent a les  inversions compromeses per les expropiacions?

Atentament,

OCM Terrassa
Afegeix comentari
Resposta: 09-11-2015
resposta_consulta_51
Vota0Vota0

Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa
08221 Terrassa

Benvolguts,
En relació a la vostra sol·licitud, amb número de registre 224456 de data 19 d’octubre de 2015,
pel que ens demaneu informació sobre l’esborrany del Pressupost 2016 de l’Ajuntament, m’escau informar-vos del següent:

1.- Segons el plantejament inicial del pressupost 2016 es calcula un impacte positiu de 2.621 m€ en l’escenari pressupostari. D'aquests 766.000 € són deguts a una "menor despesa derivada de la reducció de la càrrega financera atès l’actual escenari de tipus d’interès baixos". Però si baixen els interessos, per què la càrrega financera de l'ajuntament baixa 2,141 milions i puja 1,37 milions la d'habitatge?

Al plantejament del marc pressupostari és recull només el factor de reducció real que
eren els interessos.
Hi ha dos components a la càrrega financera, d’una banda els interessos (capítol 3 de
despesa) que baixen tan a Ajuntament com a Habitatge, i d’altre el retorn de capital
(capítol 9 de despesa) que baixa a l’Ajuntament, però que puja a Habitatge.

2.- Quin és el motiu de l’increment de despeses prevista de 5.482 m€?

Despesa de Personal 3.492 m€ i majors necessitats despesa corrent 1.990 m€ segons el
detall següent:3.- El document mostra un total 3.651 m€ menys disponibles per al pressupost 2016. És possible
endeutar-se per cobrir el dèficit corrent, o només per inversions?

Només podem endeutar-nos per fer inversions, amb la excepció del supòsit extraordinari
que preveu l’art 177.5 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, que permet recórrer al
crèdit per finançar despesa ordinària nova, que sigui necessària i urgent, sempre que es
compleixin una sèrie de condicions, entre d’altres que el crèdit sol·licitat ha de quedar
cancel·lat abans que acabi el Mandat i es renovi el Consistori.

4.- Quines de les despeses que inclou el càlcul anterior són obligacions legals i quines son
despeses no compromeses?

De les despeses de personal, únicament és obligació legal cobrir la part de la despesa de
places de Policia municipal, pel fet que són places cobertes en 2015 que no ho han
treballat tot l’any, però si el 2016, exercici en el que cal preveure la despesa de tot l’any.
La resta són previsions i son possibilitats de màxim.
Pel que fa a la despesa corrent, les corresponents a Transport, Habitatge i Eco Equip son
necessitats estructurals que cal atendre donat que es deriven d’obligacions contractuals o
normatives.
L’augment corresponent a la despesa social obeeix a un compromís polític per cobrir
determinades necessitats socials i assistencials.

5.- Per les inversions es preveu la possibilitat de demanar subvencions a la diputació per 1.000
m€, i una aportació d'ordinari de 340 m€. Què vol dir una aportació d'ordinari?

Com saben, separem al Pressupost els Recursos Corrents o ordinaris; capítols 1 a 5, dels
de capital, capítols 6 a 9, d’ingrés.
Significa que part de les inversions es financen amb recursos propis provinents del
pressupost ordinari. Això és possible quan els recursos ordinaris son superiors a la
despesa ordinària. Per tant, recursos ordinaris financen despeses de capital, en aquest
cas inversió.

6.- Hi han compromeses inversions 2.900 m€ per les expropiacions, podeu detallar de quines
expropiacions es tracta?

Es tracta del pagament de les anualitats dels Convenis aprovats relatius al pagament de
dues Expropiacions.
- Porcions de sòl qualificades d’equipament comunitaris ubicades al Carrer Extremadura.
- Sols qualificats d’equipaments comunitaris a l’Àmbit de Sant Pere Nord.

7.- Així, segons el document, són necessaris 2982m€ per cobrir les inversions compromeses.
L'import de 1.000 m€ de subvencions ha de ser per noves inversions a incloure en el pressupost
de 2016 i per tant ens hem d'endeutar, o incrementar els ingressos, per l'import de 2.900m€
corresponent a les inversions compromeses per les expropiacions?

Els 1.000 m € previstos de subvencions de la Diputació no necessàriament han de ser per
fer noves inversions i podrien finançar parcialment els 2.900 m d’€ ja compromesos.

Resto a la vostra disposició per qualsevol altra qüestió que considereu oportuna en relació a
aquest tema.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Alfredo Vega López
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

Terrassa, 4 de novembre de 2015

Afegeix comentari