Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

PREGUNTES DEL OCM SOBRE ESBORRANY PRESSUPOST 2016: INGRESSOS

Formulada18-10-2015 per OCM Terrassa
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada19-10-2015, Nº de registre: 000118
TipusGenèrica
Compartir Exportar
Bon dia!

Agraïm  que hagin fet públic el document sobre l'esborrany de pressupost  municipal 2016.

Per a que la ciutadania pugui participar activament  necessitem aclarir els aspectes relacionats més avall sobre els ingressos,  i que  concretem  en 6 preguntes. Us demanem que contesteu ràpidament per evitar que la  dilatació de la resposta impedeixi als ciutadans la participació efectiva en  el procés pressupostari.

1.-  El document mostra un impacte positiu de recursos de 2.621 m€  principalment per la liquidació del PIE. Podríeu explicar breument en que consisteix el PIE (Participació en els tributs de l’estat) i com es fa aquesta liquidació?
2.-  Quin és el motiu per que es distribueixi l'impacte positiu en dues  parts per valor de 1,770 per despesa recurrent i 851 per despesa no  recurrent?
3.- Quin és el motiu de la reducció d'ingressos prevista de 790 m€?
4.- Dieu que es preveu un increment del 10% en el valor cadastral, com afecta als ingressos per IBI?
5.- Quin és l'efecte per als ingressos municipals de les bonificacions de IAE a les pymes?
6.- Respecte a les bonificacions de IBI, les escoles públiques paguen IBI?

Atentament,

OCM Terrassa
Afegeix comentari
Resposta: 09-11-2015
resposta_consulta_50
Vota0Vota0

Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa
08221 Terrassa

Benvolguts,
En relació a la vostra sol·licitud, amb número de registre 000118 de data 19 d’octubre de 2015,
pel que ens demaneu informació sobre l’esborrany del Pressupost 2016 de l’Ajuntament, m’escau informar-vos del següent:

1.- El document mostra un impacte positiu de recursos de 2.621 m€ principalment per la
liquidació del PIE. Podríeu explicar breument en que consisteix el PIE (Participació en els tributs
de l’estat) i com es fa aquesta liquidació?

La participació dels municipis en els Tributs de l’Estat està regulat al Text Refós de les
Hisendes Locals, en concret a l’article 118, on es regula el sistema general.
El nostre municipi al tenir més de 75 mil habitants està inclòs en el règim de cessió
d’impostos que es regula a l’article 111. Això suposa que com a Municipi en règim de
cessió d’impostos en la PIE hi tenim dos components, una part prové de la Cessió
d’Impostos i una altre que es coneix com a Fons Complementari de Finançament. La
cessió d’impostos és de menor quantia (un 17 o 18% del total) i engloba la participació en
la recaptació de l’IRPF, IVA i Impostos especials.
El funcionament de la PIE és el següent:
En cada un dels Pressupostos Generals de l’Estat s’aproven uns lliuraments a compte per
l’any en curs, que es calculen per part del Ministeri a partir de la previsió d’evolució dels
seus ingressos tributaris i d’acord a la quota de participació que pertoca inicialment a
cada Municipi en base a un model de repartiment que és de l’any 2004, en funció d’una
sèrie de variables preestablertes.
Un cop l’Estat coneix el resultat de la liquidació definitiva de l’any, cosa que succeeix al
cap de dos anys (la liquidació del 2013 es coneix en 2015), realitza el càlcul de quina
hauria d’haver estat la aportació a cada Municipi i efectua una liquidació complementària,
que pot resultar positiva (se’n deriven majors ingressos) o negativa (s’ha de retornar la
quantitat ingressada en excés).

2.- Quin és el motiu per que es distribueixi l'impacte positiu en dues parts per valor de 1,770
per despesa recurrent i 851 per despesa no recurrent?

Dels impactes positius estimats, una part seran no recurrents, és a dir, es produiran
previsiblement em 2016, però no en exercicis posteriors. Per aquest motiu proposem que
serveixin per finançar despesa no recurrent i no despesa que pugui tenir una continuïtat
en el temps. D’aquesta manera garantim l’equilibri pressupostari més enllà de cada
exercici econòmic.

3.- Quin és el motiu de la reducció d'ingressos prevista de 790 m€? Entenem que parleu de 490
m €

Es tracta de la estimació que es va fer en el Marc Pressupostari inicial de l’evolució dels
ingressos propis (IBI, IAE, ... ) en base a la tendència que estaven experimentant el 2015 i
les previsions cap a 2016.
Són previsions que en posteriors Marcs Pressupostaris poden variar, en funció de les
estimacions que es van actualitzant. Aquestes previsions no incorporen cap efecte relatiu
a canvis en les Ordenances Fiscals.

4.- Dieu que es preveu un increment del 10% en el valor cadastral, com afecta als ingressos per
IBI ?

L’increment del 10% del valor cadastral no tindrà efectes sobre l’IBI.
A finals de 2011 el govern de l’Estat va aprovar un increment en els tipus impositius de
l’IBI del 10% respecte els que tenia aprovats l’Ajuntament per al 2012. Aquesta mesura es
va prorrogar per al 2013. Simultàniament l’Estat va aprovar una altra mesura consistent
en la possibilitat que els Ajuntaments s’adherissin als coeficients d’actualització cadastral
del Municipi, amb l’objectiu que els valors cadastrals de tot l’Estat fossin més homogenis.
En cas d’adherir-s’hi, l’Ajuntament quedava alliberat d’aplicar l’increment del 10% dels
tipus. L’Ajuntament de Terrassa s’hi va adherir per al 2014, de manera que aquell any els
valors cadastrals es van incrementar un 10%, però no es va haver d’incrementar els tipus
impositius.
L’Estat va prorrogar l’increment dels tipus el 2014 i el 2015. Com que l’Ajuntament el
2015 no s’ha adherit a l’actualització de valors, els tipus aprovats per aquest any s’han
hagut d’incrementar en un 10% doncs s’ha hagut d’aplicar la mesura que preveu que en
cas de no incrementar valors s’incrementen els tipus. Així el 2015 en comptes d’aplicar el
tipus aprovat per ordenances del 0,68%, s’ha hagut d’aplicar el 0,748%.
Per al 2016, es tornarà a aplicar el coeficient d’actualització cadastral, de manera que els
valors pujaran un 10%. Com que el tipus impositiu aprovat en l’ordenança és el 0,68% i no
el 0,748% aplicat efectivament, una cosa compensaria l’altra i per tant, en cas de no
modificar tipus l’import de l’IBI quedaria congelat a la pràctica.

5.- Quin és l’efecte per als ingressos municipals de les bonificacions de IAE a les pymes

L’IAE per definició és un impost que grava les grans empreses, ja que només hi tributen
les persones jurídiques que facturen més d’1 milió d’€ anuals. Això vol dir que de totes les
activitats econòmiques de Terrassa, menys d’un 20% tributen per IAE, i per tant el què es
coneix com a Pimes a la pràctica no paguen IAE. Dit això, l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost preveu diversos beneficis fiscals que han de ser sol·licitats i acreditats pels
interessats, i que tenen un impacte desigual en funció de l’any. Aquest any 2015, tret de
les bonificacions existents per inici d’activitat (fins el 6è any) no se n’ha atorgat per cap
altre concepte, doncs no s’han rebut sol·licituds. Les atorgades per inici d’activitat (que
han de ser sol·licitades) el 2015 ha estat 2 amb un import de 4.107,78 €.

6.- Respecte a les bonificacions de IBI, les escoles públiques paguen IBI ?

Les escoles públiques no tributen en l’IBI doncs hi ha una exempció expressa en l’impost
per a béns que siguin titularitat de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals
directament afectes als serveis educatius.
Pel què fa a les escoles concertades, la llei preveu una exempció en el pagament de
l’impost per a la superfície destinada directament a l’ensenyament. Aquesta és una
exempció que l’Estat compensa als Ajuntaments.

Resto a la vostra disposició per qualsevol altra qüestió que considereu oportuna en relació a
aquest tema.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Alfredo Vega López
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

Terrassa, 4 de novembre de 2015

Afegeix comentari