Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Venciment i comunicació contracte d'abastament del servei d'aigua a Terrassa

Formulada23-07-2015 per Francisco Rodríguez González
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada24-07-2015, Nº de registre: 121852
TipusGenèrica
Compartir Exportar
Bona tarda.

Davant la finalització del contracte del servei d'abastament d'aigua de la nostra ciutat, els hi agriria m'informaran de les dues qüestions seguents:

La primera, coneixer la data limit i la forma per a la formulació de porroga i/o concurs del servei.

La segona, coneixer la data limit i la forma per a la comunicació de rescisió de contracte a l'empresa encarregada del servei a la ciutat.

Atentament, Taula de l'Aigua.
Francisco Rodríguez

Afegeix comentari
Resposta: 04-09-2015
resposta_47
resposta complementaria
Vota2Vota1

Bon dia!

En aquest enllaç teniu el document amb la resposta, que diu:

"Senyor,

En relació amb la vostra instància, amb el número de registre d'entrada 24-07-2015 111852, per la qual sol·liciteu informació sobre la data límit i la forma per a la formulació de pròrroga i/o concurs del serveii sobre la data limit i la forma per a la comunicació de rescissió del contracte a l'empresa encarregada del servei d'abastament d'aigua de la ciutat, em correspon informar-vos que aquestes qüestions de procediment es troben regulades en:

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens local (ROAS) (https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=01982).

-El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=02006).

-El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=01886).

La Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=01889).

Atentament, 

Marc Cadevall Artigues
Director de Serveis

Terraassa, 2 de setembre de 2015
"

Salutacions!!