Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Demanar els informes realitzats per l'auditora Heras a l'empresa concesionaria de l'abastament d'aigua.

Formulada11-02-2015 per Francisco Rodríguez González
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada12-02-2015, Nº de registre: 182405
TipusGenèrica
Compartir Exportar
Hola!

Com a representant de la Taula de l'Aigua de Terrassa demanem a l'Ajuntament els informes que l'empresa Heras ha realitzat a l'empresa Mina d'Aigües de Terrassa amb motiu dels acords establerts entre l'empresa concesionaria i l'Ajuntament a la finalització de la concessió. 

Gràcies.

En nom de la Taula de l'Aigua,
Francisco Rodríguez González
Resposta: 06-03-2015
trasllat_mina
Vota0Vota0

Senyor,

En relació amb la vostra instància, amb el número de registre d'entrada 12-02-2015 182405, per la qual sol·liciteu accés al Projecte bàsic d'obres i instal·lacions de millora del béns revertibles adscrits al servei públic d'abastament d'aigua que presta Mina Pública d'Aigües de Terrassa realitzat per Heras Enginyers amb motiu dels acords establerts entre la concessionària i l'Ajuntament a la finalització de la concessió, em correspon informar-vos que el document del que demaneu accés pot afectar als drets o interessos de Mina Pública d'Aigües de Terrassa, en tractar-se d'un informe descriptiu de totes les instal·lacions que formen part del servei d'abastament d'aigua de Terrassa.

Per aquest motiu, s'ha donat trasllat de la vostra sol·licitud a Mina Pública d'Aigües de Terrassa i se li ha concedit un termini de quinza dies hàbils per a que puguin realitzar les al·legacions que estimin oportunes, d'acord amb l'article 19 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l'article 31 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern - que entrarà en vigor per les entitats locals el proper 31 de desembre de 2015.

El termini del que disposa aquesta Administració per a dictar la resolució sobre la sol·licitud d'accés queda suspès fins que s'hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per la seva presentació.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu al respecte.

Atentament,


Marc Cadevall Artigues
Director de serveis

Terrassa, 4 de Març de 2015

Afegeix comentari
Resposta: 22-04-2015
Notificación
modificación resolución 13_05_15
Vota1Vota0

OBSERVATORI CIUTADÀ MUNICIPAL DE TERRASSA
08221 TERRASSA


Assumpte: NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ
Expedient: AAMA 175/2015

En data 20 d’abril de 2015 la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat ha dictat la resolució número 3424, que es transcriu literalment a continuació:

“En data 12 de febrer de 2015 l’Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa ha presentat escrit a
l’Ajuntament, amb número de registre d’entrada 182405, mitjançant el qual adreça sol·licitud d’accés al Projecte bàsic d’obres i instal·lacions de millora dels béns revertibles adscrits al servei públic d’abastament d’aigua que presta Mina Pública d’Aigües de Terrassa realitzat per Heras Enginyers, amb motiu dels acords establerts entre la concessionària i l’Ajuntament a la finalització de la concessió.

Atès que el document del que es demana accés pot afectar als drets o interessos de Mina Pública
d’Aigües de Terrassa, en tractar-se d’un informe descriptiu de totes les instal·lacions que formen part del servei d’abastament d’aigua de Terrassa, en data 6 de març de 2015 s’ha donat trasllat d’aquesta sol·licitud a Mina Pública d’Aigües de Terrassa i se li ha concedit un termini de quinze dies hàbils per a que puguin realitzar les al·legacions que estimin oportunes, d’acord amb l’article 19 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’article 31 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern - que entrarà en vigor per les entitats locals el proper 31 de desembre de 2015 -.

El 24 de març de 2015 Mina Pública d’Aigües de Terrassa ha presentat escrit de resposta en el que fan constar que consideren procedent donar accés a la part dedicada a les conclusions de l’estudi realitzat per Heras Enginyers anomenat Projecte bàsic d’obres i instal·lacions de millora dels béns revertibles adscrits al servei públic d’abastament d’aigua que presta Mina Pública d’Aigües de Terrassa, així com també s’informi a l’Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa sobre les actuacions correctores previstes i aquelles pendents de realitzar. Manifesten que és necessari ponderar degudament l’accés públic general a la totalitat de l’estudi per raons de seguretat.

D’acord amb el Conveni del Consell d’Europa sobre l’accés als documents públics, per raons de seguretat pública es pot fer excepció al dret d’accés, en el mateix que ho estableixen l’article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’article 21 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest cas, s’ha de prendre en consideració la Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la que s’estableixen mesures de protecció per a les infraestructures crítiques i la normativa posterior que la desenvolupa, essent les instal·lacions del servei públic de l’aigua d’especial sensibilitat per a la seguretat dels ciutadans, pel que se n’ha d’evitar de donar detall públic de les mateixes.

Vistes les al·legacions presentades per Mina Pública d’Aigües de Terrassa sobre l’accés al Projecte
bàsic d’obres i instal·lacions de millora dels béns revertibles adscrits al servei públic d’abastament
d’aigua que presta Mina Pública d’Aigües de Terrassa realitzat per Heras Enginyers, es considera
convenient estimar com a vàlids els motius exposats, per la qual cosa atenent a motius de seguretat de les instal·lacions i el servei d’abastament a la ciutadania, no es donarà accés al detall de la descripció i emplaçament de les infraestructures del sistema que es considerin critiques.

D’acord amb l’article 21 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública.

L’article 25 de la mateixa norma preveu que si és aplicable algun dels límits d’accés a la informació pública, la denegació d’accés només afecta la part corresponent de la documentació, i s’ha d’autoritzar l’accés restringit a la resta de dades.

Vist l’informe jurídic emès per la lletrada del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat en data 15 d’abril de 2015, i en virtut de la delegació d’atribucions efectuada pel Decret núm. 924 de data 30 de gener de 2015 de l’Alcaldia-Presidència

DISPOSA:

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT la sol·licitud presentada per l’Observatori Ciutadà Municipal de
Terrassa, i en aquest sentit, donar accés parcial al Projecte bàsic d’obres i instal·lacions de millora dels béns revertibles adscrits al servei públic d’abastament d’aigua que presta Mina Pública d’Aigües de Terrassa realitzat per Heras Enginyers, amb motiu dels acords establerts entre la concessionària i l’Ajuntament a la finalització de la concessió. La informació pública que li serà facilitada en format electrònic, d’acord amb la seva petició, és aquella que fa referència a les conclusions de l’estudi indicat.

SEGON.- NOTIFICAR el contingut d’aquesta resolució als interessats.”

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició, amb caràcter potestatiu, davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. El recurs s’entendrà desestimat per silenci si l’Administració no resol en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la data d’interposició del recurs.

Contra la resolució expressa del recurs de reposició, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, o bé alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, davant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data en que el recurs és desestimat per un acte exprés. Contra la resolució presumpta del recurs de reposició, el termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de sis mesos.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho estimeu convenient.


El secretari general accidental